การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน
เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน

ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รุ่นที่ 1 - 3

เลื่อนวันสอบของรุ่นที่ 1 จากวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 30 เมษายน 2564

สนับสนุนโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กำหนดการสมัครสอบ

การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน เพื่อการจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือชุมชน

เปิดรับสมัครพร้อมกัน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 1 - 26 เมษายน 2564

 • รุ่นที่ 1 สอบวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 (จำนวน 70 คน)
 • รุ่นที่ 2 สอบวันที่ 5 มิถุนายน 2564 (จำนวน 70 คน)
 • รุ่นที่ 3 สอบวันที่ 3 กรกฏาคม​ 2564 (จำนวน 60 คน)
 • ****หมายเหตุ ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกสมัครได้เพียงรุ่นเดียวเท่านั้น!!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประเมินความรู้ วันที่ 30 เมษายน 2564

ประกาศผลการสอบประเมินความรู้

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2564
 • รุ่นที่ 3 วันที่ 24 กรกฏาคม 2564

กำหนดการสอบ

 • 08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียน รายงานตัว ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการประเมิน
 • 09.00 – 10.00 น. - สอบภาคทฤษฎี จำนวน 50 ข้อ
 • 10.00 – 17.00 น. - สอบภาคปฏิบัติ จำนวน 2 ข้อ

เงื่อนไขการสมัครสอบของล่ามภาษามือ​ชุมชน​

 • 1. เป็นผู้ที่ขอจดแจ้งล่ามภาษามือรายใหม่ (ไม่เคยจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือ)
 • 2. บัตรประจำตัวล่ามภาษามือหมดอายุ
 • 3. บัตรประจำตัวล่ามภาษามือหมดอายุ ภายในปี 2564

หลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ (รับรองสำเนาทุกฉบับ)

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • 3. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 • 4. สำเนาเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุด จำนวน 1 ฉบับ
 • 5. สำเนาเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาล่ามภาษามือหรือผ่านการอบรมหลักสูตรล่ามภาษามือ
  ตามที่คณะอนุกรรมการฯกำหนดหรือหลักสูตรอื่น ตามที่อนุกรรมการฯ ให้การรับรองคุณสมบัติตามข้อ 4 (2) จำนวน 1 ฉบับ
 • 6. สำเนาบัตรประจำตัวล่ามภาษามือ (สำหรับผู้ที่มีบัตรล่ามภาษามือหมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ
 • ****หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดให้นำมาในวันเข้ารับการประเมิน

เตรียมความพร้อมสู่การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ

มหาวิทยาลัย​สวน​ดุสิต​ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อวิดีทัศน์ชุดความรู้ล่ามภาษามือ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือ อยู่ในสื่อวิดีทัศน์

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดแจ้ง/หลักฐานประกอบการจดแจ้งล่ามภาษามือชุมชน

ประเมินความรู้และทักษะของล่ามภาษามือเพื่อการจดแจ้งล่ามภาษามือชุมชน

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดแจ้งการเป็น “ล่ามภาษามือชุมชน” มีดังนี้

 • เป็นบุคคลที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประกาศนียบัตรวิชาล่ามภาษามือ หรือผ่านการอบรมหลักสูตร ล่ามภาษามือตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือกำหนดหรือหลักสูตรอื่นที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือให้การรับรอง
 • ผ่านการประเมินภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยกำหนดสัดส่วนการให้คะแนนผ่านการประเมินภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ร้อยละ 50 แต่ผลรวมค่าน้ำหนักผ่านเกณฑ์การประเมินภาคทฤษฎี ร้อยละ 30 ค่าน้ำหนักผ่านเกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติ ร้อยละ 70 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

หลักฐานประกอบการจดแจ้งล่ามภาษามือชุมชน

 • (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • (2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • (3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • (4) สำเนาเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุด (ถ้ามี)
 • (5) สำเนาเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาหรือผ่านการอบรมหลักสูตร “ล่ามภาษามือ” ตามที่คณะอนุกรรมการฯกำหนดหรือหลักสูตรอื่น ตามที่อนุกรรมการฯ ให้การรับรองคุณสมบัติตามข้อ 4 (2)
 • (6) หลักฐานผ่านการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน ออกโดยกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
295 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร : 02 244 5530
มือถือ : 081 828 9721